توسعه نیروگاه خورشیدی شرکت نوران انرژی سبز خاورمیانه