شرکت های زیر مجموعه

  • طرح و ساخت نیروگاهی نوران
  • صنایع انرژی سبز کویر کیش