پروژه ها و دستاوردها

  • پروژه های انجام شده

نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی ماهان

توسعه نیروگاه خورشیدی شرکت نوران انرژی سبز خاورمیانه

  • پروژه های در حال اجرا